Stowarzyszenie
"Nasze Pawłowice"
NIP 895-198-04-85
REGON 021349692
KRS 0000358161

Strona główna

Dokumenty

Zdjęcia

Filmy

_Strona główna > Dokumenty > Odpowiedź prezydenta Wrocławia z 9.12.2010

Dokumenty

Odpowiedź prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza (z 9.12.2010)
na pytania Stowarzyszenia "Nasze Pawłowice"

(pytania naszego Stowarzyszenia zostały w poniższej odpowiedzi przez Kancelarię Prezydenta nieco skrócone)

Odpowiedzi na pytania Stowarzyszenia „Nasze Pawłowice” (zarejestrowane w kanc. Prez. 6993)

1. Czy można wybudować nowe przystanki wraz z wiatami (ul. Widawska)?
Można. Do końca 2010 r. powstanie wiata na pętli przy ul. Widawskiej.

2. Czy można budować drogi, na których mogą wyminąć się dwa pojazdy bez zjeżdżania na dziurawe pobocze (Pawłowicka, Widawska)?
Jezdnia ulicy Pawłowickiej ma szerokość 5 m i jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Poszerzenie jej do szerokości 6,5 metra czyli przewidzianej dla dróg z ruchem autobusowym zostanie wykonane, gdy będzie gotów projekt kanalizacji sanitarnej realizowany przez MPWiK, aby oba przedsięwzięcia przeprowadzić jednocześnie. Aby do tego czasu poprawić warunki jazdy ulicą Pawłowicką, wykonano remont jej nawierzchni na odcinku od ul. Azaliowej do ul. Starodębowej.
Podobnie jezdnia ulicy Widawskiej – jej szerokość wynosi przepisowe 5 metrów. Dla poprawy jakości życia mieszkańców przy ulicy tej wybudowano pętlę autobusową wraz z chodnikiem dla pieszych.


3. Czy można przedłużyć o 1900 metrów linię autobusu 128 z pętli na Zakrzowie, na pętlę na Pawłowicką?

Przedłużenie linii 128 z Zakrzowa nie jest możliwe ze względu na to, że ul. Widawska od skrzyżowania z ul. Okulickiego jest zbyt wąska i nie można tam kierować komunikacji miejskiej. Ponadto odcinek trasy od pętli Zakrzów do pętli przy ul. Widawskiej przebiega przez rejon, w którym nie ma zainteresowania korzystaniem z komunikacji zbiorowej.
Osiedle Pawłowice obsługiwane jest przez dwie linie autobusowe: 130 kursującą z Polanowic do pętli przy ul. Widawskiej oraz linię 936 kursującą z Psiego Pola do miejscowości Godzieszowa. Prowadzone obserwacje napełnień tych linii nie dają podstaw do skierowania na to osiedle dodatkowej linii autobusowej. Obecna oferta przewozowa jest dostosowana do istniejących potoków pasażerskich w tym rejonie miasta. Skomunikowanie linii 130 lub 936 z linią 128 jest możliwe na przystanku „Polar” na ul. Bora-Komorowskiego.


4. Czy można utwardzić część ulicy Starodębowej i połączyć komunikacyjne Pawłowice z Sołtysowicami?
Połączenie między Pawłowicami i Sołtysowicami jest potrzebne. Obszar między osiedlami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia określa jako zespół urbanistyczno-mieszkaniowy Malownicze Pawłowice. Teren ten wymaga przygotowania planu miejscowego czyli np. podzielenia go na działki, wyznaczenia tras komunikacyjnych oraz terenów rekreacyjnych. Może się okazać, że dla sprawnego działania Malowniczych Pawłowic droga łącza oba osiedla powinna przebiegać inaczej niż dzisiejsza ulica Starodębowa. Dlatego bezzasadne jest rozbudowywanie jej pod kątem połączenia osiedli. Na dziś ulica ta funkcjonuje jako rekreacyjna trasa rowerowa i na odcinku pomiędzy Pawłowicami, a Sołtysowicami nie jest podstawowym elementem układu ulicznego miasta.


5. Dlaczego nie można postawić na pawłowickim przystanku kolejowym wiaty, tablicy informacyjnej z nazwą stacji (Wrocław Pawłowice), a obok utwardzić teren pod parking dla samochodów (P&R)?

Linia kolejowa, przystanek i teren przyległy należy do Samorządu Województwa Dolnośląskiego, który przejął ten teren od PKP. Terenem zarządza jednostka organizacyjna podległa Urzędowi Marszałkowskiemu – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, a przewozy realizuje Spółka samorządu Województwa – Koleje Dolnośląskie S.A.
Postulowane działania należą do obowiązku tych jednostek i są w ich wyłącznej kompetencji.
Miasto Wrocław, dążąc do jak najszybszego wprowadzenia na tym przystanku udogodnień dla pasażerów, a więc także – naszych mieszkańców, zgodziło się w styczniu 2010 roku na dofinansowanie poprzez dotacje dla Samorządu Województwa tego rodzaju prac na przystanku Wrocław Pawłowice. Oferowaliśmy pokrycie 75% kosztów (do kwoty 100 000 zł).
Do zawarcia stosownej umowy jednak nie doszło, gdyż Urząd Marszałkowski nie zgodził się na warunek, iż ewentualna likwidacja, zawieszenie przewozów do Trzebnicy lub ich istotne ograniczenia (co miało miejsce w przeszłości) skutkować będzie obowiązkiem zwrotu części dotacji otrzymanej od Miasta.


6. Dlaczego nie można we Wrocławiu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną na stałe umieścić zielonych strzałek do skrętu w prawo?
Zasady stosowania sygnalizatorów jazdy warunkowej określają „Szczegółowe Warunki Techniczne Dla Znaków i Sygnałów Drogowych oraz Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach” Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. W/w przepisy nie dopuszczają stosowania strzałek w postaci tabliczek.
Miasto konsekwentnie uzupełnia wszystkie sygnalizacje świetlne na terenie Wrocławia o możliwość jazdy warunkowej w prawo i wprowadza w maksymalnym możliwym zakresie dopuszczalnym przepisami otwarcia strzałek jazdy warunkowej.


7. Dlaczego nie można poszerzyć drogi przy „Koronie” do 3 pasów ruchu (od strony Centrum Handlowego)?

Poszerzenie jezdni w rejonie centrum handlowego „Korona” do 3 pasów ruchu nie zmieni sytuacji na ulicy Krzywoustego, ponieważ zatrzymanie ruchu występuje na skrzyżowaniu. Natomiast skrzyżowanie ulic Krzywoustego – Brucknera – Poprzeczna zostało rozbudowane do 4 pasów ruchu, z których dwa prowadzą w ul. Krzywoustego aż do pl. Kromera oraz dwa w ul. Brucknera z kontynuacją jazdy dwoma pasami do ul. Kochanowskiego.
Sytuacja ulegnie zmianie po uruchomieniu AOW. Wówczas ruch tranzytowy (w tym głownie ruch ciężarowy) stanowiący około 20 % ogólnego ruchu na ulicy Jana III Sobieskiego zostanie przejęty przez połączenie autostradowe. Ponadto przygotowany został plan zmiany działania sygnalizacji świetlnej na w/w skrzyżowaniu, aby zwiększyć jego przepustowość.


8. Dlaczego nie można prawidłowo zsynchronizować „zielonej fali” na kolejnych skrzyżowaniach?
Sygnalizacje świetlne w rejonie placu Społecznego pracują w koordynacji obszarowej, jednak nie jest możliwe zachowanie pełnej płynności dla wszystkich potoków ruchu – dla tramwajów i pojazdów kołowych, a priorytetem jest zaprojektowanie optymalnych warunków właśnie dla komunikacji zbiorowej.
Przy projektowaniu koordynacji dla tramwajów konieczne jest uwzględnienie czasu wymiany pasażerów, która powoduje opóźnienie pojazdu szynowego względem aut poruszających się w tym samym kierunku, a to sprawia, że pojazdy kołowe muszą czekać na zielone światło.

9. Czy nie można zwiększyć częstotliwości kursowania autobusów z lotniska do miasta, w porze kiedy ląduje więcej samolotów?
Lotnisko obsługiwane jest przez linię 406 kursującą co 30 minut. Na tę linię kierowane są wyłącznie autobusy przegubowe czyli największe. Analizujemy napełnienie i stopień wykorzystania autobusów, aby ilość i częstotliwość jazdy autobusów była dopasowana do istniejącego zapotrzebowania.

Dlaczego nie można prawidłowo wybudować ronda na Nowym Dworze, którego układ uniemożliwia szybkie przemieszczanie się nieuprzywilejowanych pojazdów zmierzających na lotnisko i z niego wracających do miasta?
Skrzyżowanie ulic Strzegomskiej, Mińskiej i Granicznej zostało wybudowane prawidłowo – zgodnie z obowiązującymi przepisami i ma prawidłowe parametry geometryczne.
Skrzyżowanie to ma kształt ronda, ale nim nie jest, ponieważ nie obowiązują na nim zasady ruchu właściwe rondom – pierwszeństwo pojazdów na rondzie. Ta odmienność ma swoje uzasadnienie w trosce o bezpieczeństwo ruchu. Skrzyżowanie to sąsiaduje z niestrzeżonym przejazdem kolejowym i aby nie dopuścić do sytuacji, że auta czekające na wjazd na rondo stoją na torach, skrzyżowanie to ma pierwszeństwo dla aut jadących prosto (ze względu na nienormatywny kąt przecięcia drogi publicznej ze szlakiem kolejowym zgodnie z & 7.2.2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie zostało zawarte porozumienie z zarządem kolei w sprawie prowadzenia drogi z pierwszeństwem przejazdu na tym skrzyżowaniu).
Przepustowość skrzyżowania w stronę lotniska i z powrotem nie jest priorytetem wobec bezpieczeństwa ruchu w tym miejscu.


10. Dlaczego nie można po remontach ulic przywrócić im dawnej szerokości /oszczędność asfaltu/ np. ul. Bora Komorowskiego?
Dla drogi tej klasy co ulica Bora Komorowskiego przepisy przewidują dwa normatywne pasy ruchu (szerokości 3,5 metra każdy) po jednym w każdym kierunku oraz wydzielone zatoki autobusowe. Choćby droga przed przebudową była szersza, nie można opierać jej przebudowy na jej pierwotnej szerokości zamiast na przepisach.
Ponadto w ramach przebudowy wykonano azyle dla pieszych w celu stworzenia bezpiecznego przejścia w rejonie skrzyżowań, wybudowano obustronne chodniki oraz jednostronną ścieżkę rowerową (na odcinkach, gdzie to było możliwe). Obecne zagospodarowanie pasa drogowego jest czytelne i zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu.

11. Dlaczego nie można rozszerzyć systemu komunikacji zbiorowej, wykorzystując tory kolejowe (jak np. w Berlinie „Schnellbahn”)?
Miasto jest zainteresowane takim rozwiązaniem i od kilku lat próbuje wdrożyć stosowny projekt. Opracowano szczegółowe zasady uruchomienia tzw. Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej łączącej Wrocław z 9 miastami w promieniu 30 – 50 km. Niestety, regulacje prawne powodują, że takie przedsięwzięcie może być zrealizowane wyłącznie przy zgodzie Urzędu Marszałkowskiego. Zgody takiej nie udało się uzyskać, gdyż Marszałek Województwa postanowił uruchomić odmienny projekt pod nazwą Dolnośląskie Koleje Dojazdowe.
Obecnie Miasto przygotowuje we własnym zakresie uruchomienie przewozów kolejowych w obrębie granic Wrocławia przez nasza spółkę MPK Sp. z o.o. Przeprowadzono wiele działań przygotowawczych m.in. uzyskano już licencję na takie przewozy, a obecnie trwają starania o pozyskanie niezbędnego taboru. Kluczowym jednak zagadnieniem jest czy, kiedy i na jakich warunkach uzyskamy prawo korzystania z infrastruktury kolejowej pozostającej w zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe.
Znając odpowiedzi na te pytania, będziemy mogli odpowiedzialnie zadeklarować, kiedy, jakie przewozy i z jaką częstotliwością będą mogły być uruchomione.


12. Czy nie można stworzyć alternatywnej rzecznej komunikacji miejskiej (jak np. w Brisbane gdzie tramwaje wodne osiągają prędkość 50 km/h)?
W strategicznych planach Miasta jest stworzenie alternatywnej komunikacji publicznej w postaci tzw. tramwaju wodnego. Niestety ze względu na zły stan śluz na rzece Odrze (Miejskiej i Mieszczańskiej) oraz sposób organizacji ich pracy, a także potrzebę modernizacji innych elementów infrastruktury nadbrzeżnej nasze zamierzenia będą zrealizowane w późniejszym czasie.


13. Czy nie można sprawić, by miasto było czyste, z zadbaną zielenią, bez psich odchodów na ulicach i bez dzikich wysypisk śmieci?
Obowiązkiem gminy jest całoroczne utrzymanie czystości i porządku na jej terenach. W ramach realizowania tego obowiązku prowadzone są prace: oczyszczanie wnętrz międzyblokowych (ponad 3 mln m2 terenu), oczyszczanie dróg (ok. 8,2 mln m2 dróg), utrzymanie zieleni przyulicznej, konserwacja parków i zieleńców.
Aby zapobiec problemom „dzikich wysypisk”, których w bieżącym roku usunięto 21, o łącznej objętości 9 tys. m2, prowadzony jest między innymi program „czyste osiedla” - 529 kontenerów podstawionych na wnioski Rad i Zarządów Osiedli na terenie miasta, z których zebrano i wywieziono prawie 800 ton odpadów, które mogłyby tworzyć tzw. „dzikie wysypiska”.
W celu ograniczenia uciążliwości związanych z psimi odchodami prowadzony jest program „posprzątaj po swoim psie” – uświadamianie mieszkańców co do nałożonego na nich prawnie obowiązku sprzątania po swoich zwierzętach. Rozstawiono na terenie miasta 1250 oznakowanych pojemników na psie odchody, woreczki do pobrania w Radach Osiedla lub do zakupu w sklepach. Powstawanie dzikich wysypisk oraz problem psich odchodów wynika niestety z zachowania, niezgodnego z prawem, niektórych mieszkańców naszego miasta, dla których tereny należące do nas wszystkich stanowią miejsce, składowania odpadów lub toaletę dla ich czworonożnych pupili.

Kontakt: biuro@nasze-pawlowice.pl , tel. 606.200.762, 601.181.345, 510.066.423
Strona "Nasze Pawłowice" istnieje od stycznia 2011 roku. Data ostatniej aktualizacji: 09.01.2011 - Maciej Oziembłowski