Stowarzyszenie
"Nasze Pawłowice"
NIP 895-198-04-85
REGON 021349692
KRS 0000358161

Strona główna

Dokumenty

Zdjęcia

Filmy

_Strona główna > Dokumenty > Plan zagospodarowania przestrzennego z 2001 roku dla Pawłowic-Wschodnich

Dokumenty z 2001 roku

Plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący m.in. ulic Forsycjowej i Konwaliowej

Pawłowice Wschodnie m.p.z.p. terenu dla obszaru osiedla mieszkaniowego Pawłowice Wschodnie we Wrocławiu
2001-09-28 XXXIX/1185/01
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 5 listopada 2001r. Nr 143, poz.1875
(wejście w życie – 20 listopada 2001r.).
Biuletyn Urzędowy RMW z 10 października 2001r. nr 12, poz. 282

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 28 września 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla obszaru osiedla mieszkaniowego Pawłowice Wschodnie we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.o zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zmianą) oraz w związku z uchwałą nr VIII/281/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla obszaru osiedla mieszkaniowego Pawłowice Wschodnie we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4, poz. 234) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dla obszaru osiedla mieszkalnego Pawłowice Wschodnie we Wrocławiu.

C z ę ś ć I

Przepisy ogólne

§ 2

1. Plan obejmuje tereny ograniczone od wschodu ulicą Pawłowicką, od północy terenami gminy Długołęka, od zachodu terenami rolnymi, od południa ulicami Bratkową i Rucianą. Powierzchnia terenu 22,0 ha.

2. Przedmiotem planu jest:

1) przeznaczenie terenu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

3) linie rozgraniczające ulic, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,

4) granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tej infrastruktury,

6) lokalne warunki zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym również linie zabudowy,

7) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

9) tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczalni ścieków.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę.
2. Planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dla obszaru osiedla mieszkaniowego Pawłowice Północne we Wrocławiu.
3. Przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno-
-wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
5. Terenie – należy przez to rozumieć wyodrębnioną jednostkę przestrzenną w granicach planu, ograniczoną liniami rozgraniczającymi i oznaczoną odpowiednimi symbolami tak jak na rysunku planu; terenem jest również pas drogi w liniach rozgraniczających.
6. Przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć podstawowe funkcje pod które przeznacza się ograniczony liniami rozgraniczającymi
i oznaczony odpowiednim symbolem teren, o którym mowa w ust. 5.
7. Przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy przez to rozumieć funkcje inne niż podstawowe.

§ 4

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,

3) obowiązujące linie zabudowy,

4) miejsca podłączenia układu wewnętrznego komunikacyjnego osiedla, do istniejącej sieci drogowej,

5) tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

6) drogi klasy dojazdowej,

7) drogi klasy lokalnej,

8) strefy zakazu wjazdu na teren działki budowlanej, dla określonych przypadków,

9) zieleń publiczna,

10) stacje transformatorowe,

11) istniejące drzewa do zachowania,

12) istniejące rowy melioracyjne do zarurowania,

13) trasy rowerowe,

14) stanowiska archeologiczne,

15) granice strefy obserwacji archeologicznej OW,

16) strefa ochronna (archeologiczna) wokół grodziska średniowiecznego,

17) budynki do wyburzenia.

§ 5

Oznaczenia informacyjne na rysunku planu:

1. Granica opracowania.
2. Istniejące granice własności terenów.
3. Proponowane granice działek budowlanych.
4. Istniejące obiekty budowlane.

C z ę ś ć II

Ustalenia ogólne w zakresie zagospodarowania terenu

§ 6

1. Ustala się realizację budynków mieszkalnych i gospodarczych nawiązujących charakterem do istniejącej zabudowy.
2. Ustala się minimalną powierzchnię działki: 700 m2.
3. Ustala się minimalną szerokość frontu działki:
15,0 m.
4. Ustala się trasy rowerowe bez wydzielonego pasa.
5. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych poza obowiązującą linią zabudowy na terenie przyległym do linii rozgraniczającej drogi.
6. Pozostawia się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, z możliwością remontowania, modernizacji i rozbudowy, pod warunkiem uzyskania uzgodnienia właściwych służb konserwatorskich.
7. Ustala się wyburzenie substandardowych obiektów zgodnie z rysunkiem planu.

C z ę ś ć III

Ustalenia szczegółowe w zakresie zagospodarowania terenu

§ 7

1. Tereny oznaczone symbolem MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7, MN8, MN9, MN10, MN11, MN12, MN13, MN14:

1) ustala się przeznaczenie podstawowe: jednorodzinne budynki mieszkaniowe w układzie wolno stojącym,

2) ustala się realizację budynków z dachami stromymi, dwu- lub czterospadowymi, o spadku od 35 do 50 stopni,

3) ustala się wysokość budynków mieszkalnych
1 do 2 kondygnacji plus poddasze mieszkalne,

4) jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się wbudowane w partery budynków usługi nieuciążliwe,

5) ustala się zakaz podpiwniczania budynków ze względu na warunki gruntowo-wodne,

6) ustala się układ kalenic dachów budynków mieszkalnych jako prostopadły do osi przyległej ulicy,

7) ustala się zakaz wydzielania działek budowlanych bez dostępu do drogi publicznej lub innej drogi oznaczonej w planie, zakaz ten nie dotyczy wydzielenia działki w celu powiększenia innej działki,

8) ustala się pozostawienie istniejącego drzewostanu (poza drzewami owocowymi) i wprowadzenie różnych form zieleni w ilości minimum 50% powierzchni terenu.
2. Teren oznaczony symbolem ZP1:

na terenie tym ustala się jako przeznaczenie podstawowe zieleń publiczną, projekt zagospodarowania tego terenu należy uzgodnić i realizować wyłącznie za zezwoleniem właściwych służb konserwatorskich. Na terenie znajduje się grodzisko średniowieczne, wpisane do ewidencji zabytków archeologicznych pod nr 18/20. Wyłączone jest ono
z jakiegokolwiek zainwestowania i prac ziemnych oraz innych, które mogą naruszyć jego pierwotną formę.
3. Tereny oznaczone symbolem EE1, EE2, EE3:

1) ustala się przeznaczenie podstawowe terenu pod budowę stacji transformatorowych,

2) ustala się stacje budynki murowane stacji transformatorowych,

3) ustala się dachy czterospadowe, kryte czerwoną dachówką ceramiczną lub innymi materiałami dachówkopodobnymi,

4) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych poza obowiązującą linią zabudowy, na terenie przyległym do linii rozgraniczającej drogi.
4. Teren oznaczony symbolem 1KL:

1) ustala się przeznaczenie podstawowe terenu pod publiczną drogę klasy lokalnej o szerokości 12,0 m w liniach rozgraniczających,

2) ustala się realizację ścieżek rowerowych zgodnie z rysunkiem planu.
5. Tereny oznaczone symbolem 1KD, 3KD, 7KD, 9KD, 13KD:

ustala się przeznaczenie podstawowe terenu pod budowę publicznych dróg klasy dojazdowej o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających.
6. Tereny oznaczone symbolem 2KD, 4KD, 5KD, 6KD oraz 11 KD:

ustala się przeznaczenie podstawowe terenu pod budowę sięgaczy drogowych pieszojezdnych,
o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających.
7. Tereny oznaczone symbolem 10KD, 12KD:

ustala się przeznaczenie podstawowe terenu pod budowę sięgaczy drogowych pieszojezdnych,
o szerokości 8 m w liniach rozgraniczających.
8. Tereny oznaczone symbolem 8 KD:

ustala się przeznaczenie podstawowe terenu pod budowę sięgacza drogowego pieszojezdnego,
o szerokości 5 m i liniach rozgraniczających, zakończonego placem manewrowym.
9. Tereny oznaczone symbolem 1KP, 2KP, 3KP:

ustala się przeznaczenie podstawowe terenu na przejścia piesze ze ścieżką rowerową.

C z ę ś ć IV

Wymagania w zakresie ochrony zabytków archeologicznych

§ 8

1. Na terenie objętym planem znajdują się trzy stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków archeologicznych o numerach 18/20 (grodzisko średniowieczne), 2/14 i 2/36. Podlegają one ochronie prawnej w myśl przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz. U.
z 1999 r. nr 98, poz. 1150 ze zmianami). Grodzisko zgodnie z ustaleniami w części III ustępie 2, wyłączone jest z jakiegokolwiek zainwestowania. Wszelkie prace ziemne w obrębie dwóch pozostałych stanowisk możliwe są pod warunkiem przeprowadzenia wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych w uzgodnieniu i za zezwoleniem odpowiednich służb ochrony zabytków we Wrocławiu.
2. Wszelkie prace ziemne na terenie objętym planem, prowadzone poza stanowiskami archeologicznymi, należy zgłosić na siedem dni przed rozpoczęciem prac do inspekcji zabytków archeologicznych odpowiednich służb ochrony zabytków we Wrocławiu.

Część V

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska

§ 9

1. Nakazuje się pozostawienie istniejącego drzewostanu (poza drzewami owocowymi) i wprowadzenie różnych form zieleni w ilości 50% powierzchni terenu.
2. Nakazuje się wykorzystanie nieuciążliwych źródeł ciepła, w tym źródeł energii odnawialnej (np. słonecznej, ciepło gruntu, ciepło odzyskane itp).
3. Nakazuje się pokrycie zielenią wszystkich terenów nieutwardzonych i niezabudowanych.
4. Wprowadza się obowiązek nasadzenia 3 drzew za każde wycięte drzewo.

Część VI

Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu i obsługi komunikacyjnej

§ 10

1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) linie rozgraniczające dróg oznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane oraz istniejące sieci, w miarę modernizacji, należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg,

2) dopuszczające są odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, przy zachowaniu ustaleń zasad zabudowy i zagospodarowania terenów
w granicach objętych niniejszym planem,

3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów,

4) ustala się, że realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować realizację uzbrojenia technicznego,

5) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzenia ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych, na terenach określonych w § 7 i 11 uchwały, wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci.
2. Ustalanie dla poszczególnych rodzajów sieci uzbrojenia technicznego terenu:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na – warunkach określonych przez użytkownika sieci,
2. rozbudowę sieci wodociągowej, o której mowa w lit. a na tereny objęte planem, poprzez realizację sieci rozdzielczej, ułożonej
w liniach rozgraniczających planowanych
i istniejących dróg,
3. budowę rozdzielczej sieci wodociągowej
w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców,
4. wymianę odcinków istniejącej sieci wodociągowej, które ze względu na zbyt małe przekroje lub zły stan techniczny nie pozwalają na dostawę wody w wymaganej ilości i o odpowiednim ciśnieniu,
5. realizację pierścieniowego układu wodociągowego poprzez budowę przewodu wodociągowego spinającego magistralę
O 500 na skrzyaowaniu ulicy Redyckiej i So3tysowickiej z ruroci1giem O 250 na skrzyaowaniu ulic Przedwioonie i Starodźbowej, dla zapewnienia niezawodności zasilania w wodę osiedla Pawłowice, w tym terenów objętych planem,

2) w zakresie unieszkodliwiania ścieków sanitarnych ustala się:

1. odprowadzenie ścieków sanitarnych systemem grawitacyjno-tłoczonym do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Przedwiośnie, na warunkach określonych przez użytkownika oczyszczalni,
2. wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania,
3. budowę kanalizacji sanitarnej ułożonej w liniach rozgraniczających planowanych i istniejących dróg,
4. likwidację kanałów znajdujących się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN12, odprowadzających ścieki sanitarne do rowu przydrożnego przy ul. Widawskiej,
5. do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej, budowę szczelnych zbiorników na nieczystości płynne, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora,

3) w zakresie odprowadzenia wód deszczowych ustala się:

1. opracowanie koncepcji odprowadzenia wód deszczowych z osiedla Pawłowice z uwzględnieniem terenów objętych planem,
2. wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania,
3. budowę kanalizacji deszczowej ułożonej w liniach rozgraniczających planowanych i istniejących dróg,
4. obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie występują, na terenach własnym inwestora,
5. utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. d,
6. zarurowanie przydrożnych rowów otwartych w sposób uniemożliwiający odbiór wód deszczowych na warunkach określonych przez właściciela rowu,
7. w przypadku istnienia nieewidencjonowanych sieci drenarskich sprzed roku 1945 należy powiadomić działające na tym terenie spółki wodne i ewentualne naprawy uszkodzonych sieci drenarskich wykonać na koszt inwestora,

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1. dostawę gazu z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia – na warunkach określonych przez użytkownika sieci,
2. rozbudowę sieci gazowej, o której mowa w
lit. a, na tereny objęte planem,
3. budowę rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia ułożonej w liniach rozgraniczających planowanych i istniejących dróg,
4. wykorzystanie gazu również do celów grzewczych,

5) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

1. realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych,
2. stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i maksymalnie niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1. zasilanie terenów objętych planem z linii napowietrznych średniego napięcia L-302 oraz L-620 poprzez budowę sieci kablowej łączącej powyższe linie,
2. budowę kablowych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych wnętrzowych – na warunkach określonych przez użytkownika sieci,
3. lokalizację stacji transformatorowych, o których mowa w lit. b, na wydzielonych działkach, oznaczonych na rysunku planu symbolem EE1, EE2, EE3,
4. przy zwiększeniu zapotrzebowania mocy budowę dodatkowych stacji transformatorowych, nie wymienionych w lit. c, stosownie do potrzeb – na terenie własnym inwestora,
5. powiązanie planowanej sieci kablowej średniego napięcia z siecią projektowanego osiedla Pawłowice Północne oraz ze stacją transformatorową przy ul. Pawłowickiej,

7) w zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:

przyłączenie do telefonicznej sieci miejscowej – na warunkach określonych przez lokalnych operatorów sieci,

8) gromadzenie i usuwanie odpadów:

w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczególnych i gminnych.

3. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej:

1) ustala się miejsca wjazdu na teren projektowanego osiedla od ul. Pawłowickiej przez ul. Przebiśniegową i ul. Rucianą od ul. Widawskiej, niewielka ilość działek budowlanych będzie dostępna bezpośrednio od ul. Pawłowickiej,

2) warunki techniczne włączenia drogowego układu wewnętrznego osiedla z omawianymi drogami uzgodnić z zarządcą dróg.

C z ę ś ć VII

Postanowienia końcowe

§ 11

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, stawkę procentową służącą do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 3 wymienionej ustawy, ustala się na 30%.

§ 12

Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/104/88 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 10 czerwca 1988 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 11,
poz. 165), w granicach objętych niniejszym planem zagospodarowania przestrzennego.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
GRAŻYNA TOMASZEWSKA

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 września 2001 r. (poz. 1875)

mapa i legenda do mapy

Kontakt: biuro@nasze-pawlowice.pl , tel. 606.200.762, 601.181.345, 510.066.423
Strona "Nasze Pawłowice" istnieje od stycznia 2011 roku. Data ostatniej aktualizacji: 09.11.2011 - Maciej Oziembłowski