Materiał filmowy z 25.05.2021 o spalarni w TV Echo24

Dnia 25.05.2021 w TV Echo24 ukazał się materiał filmowy dotyczący spalarni śmieci. W niespełna 4 minutowym filmie ukazano opinie strony społecznej (w tym ekologa), jak również inwestora.

Wbrew zapewnieniom zwolenników spalania śmieci jest to technologia przestarzała i szkodliwa dla środowiska oraz ludzi. Również lokalizacja na węźle drogowym Wrocław – Psie Pole jest nie tylko zagrożeniem dla otoczenia spalarni, ale w przypadku awarii może być przyczyną uciążliwego sparaliżowania ruchu drogowego i kolejowego.

Materiał filmowy oraz artykuł dotyczący tej sprawy znajduje się pod poniższym linkiem: https://echo24.tv/olbrzymia-spalarnia-pod-wroclawiem-mieszkancy-mowia-stop-inwestycji/

Bezpośredni link do filmu na YT: https://www.youtube.com/watch?v=DhmtJ8hBpso

Przedstawiamy również wybrane zdjęcia wykonane podczas nagrywania materiału filmowego, co miało miejsce w piątek 21.05.2021 na terenie Ramiszowa.

Notatka ze spotkania w dniu 21.05.2021 w Urzędzie Gminy Długołęka

Notatka ze spotkania w dniu 21.05.2021 w Urzędzie Gminy Długołęka

UCZESTNICY:
GMINA DŁUGOŁĘKA:
Wojciech Błoński – Wójt Gminy Długołęka
Joanna Adamek – Zastępca Wójta Gminy Długołęka
Monika Szczepaniak – Sołtys Ramiszowa
STOWARZYSZENIE NASZE PAWŁOWICE I RAMISZÓW:
Maciej Oziembłowski – Członek Zarządu
Marcin Gruszko – Radca Prawny
RADA OSIEDLA WROCŁAW PAWŁOWICE:
Aleksandra Bienias – Członek Rady Osiedla
Wojciech Jakubik – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla

CEL SPOTKANIA:
Omówienie stanowiska Gminy Długołęka wobec planowanej spalarni śmieci.

PRZEBIEG I PODSUMOWANIE SPOTKANIA:
1. Wójt Gminy Długołęka oświadczył, że jest stanowczo przeciwny projektowi powstania spalarni śmieci. Podtrzymuje swoją decyzję z 2019 r. i nigdy nie zmieni zdania.
2. Niezależnie od powyższego, Wójt Gminy Długołęka uważa, że planowana lokalizacja spalarni śmieci jest niemożliwa do zaakceptowania przede wszystkim ze względu na bliskość zabudowy mieszkaniowej oraz na znajdujące się w pobliżu obszary Natura 2000, Wzgórza Trzebnickie jak również znaczne zwiększenie ruchu samochodów ciężarowych na drogach, w tym również gminnych.
3. Wójt Gminy Długołęka jest zdania, że powinno się skupić na proekologicznym podejściu i ograniczaniu ilości śmieci i dlatego w Gminie Długołęka od lat promuje działania redukujące ilość wytwarzanych śmieci.
4. Według informacji Zastępcy Wójta, radcy prawni Gminy Długołęka analizują możliwości prawne niedopuszczenia do powstania spalarni. Wójt Gminy Długołęka zadeklarował wszelką pomoc w działaniach, w tym prawnych, mających na celu niedopuszczenie do jej powstania.

KOLEJNE KROKI:
1. Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów zaproponowało przeprowadzenie spotkania informacyjnego z ekspertami dla Członków Rady Gminy. Wójt Gminy Długołęka zaproponował, aby spotkanie odbyło się podczas Komisji połączonej Rady Gminy, na którą zaproszeni mogliby zostać również Sołtysi. Termin i godzina zostanie ustalona przez strony.
2. Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów oraz Rada Osiedla Wrocław Pawłowice wniosły o przekazywanie przez Wójta Gminy Długołęka wszelkich informacji w zakresie planowanej budowy spalarni śmieci na wskazane poniżej adresy e-mail:
– Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów: biuro@nasze-pawlowice.pl
– Rada Osiedla Wrocław Pawłowice: pawlowice@osiedla.wroclaw.pl

Tekst był autoryzowany przez Wójta Gminy Długołęka

Tekst notatki w wersji PDF:  2021-05-21 Notatka ze spotkania w Gminie Długołęka

21 maja – Europejski Dzień Obszarów Natura 2000

W dniu dzisiejszym, tj. 21.05.2021 obchodzony jest Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Program Natura 2000 ma celu ochronę cennych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych a także  gatunków znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej.

Ryc. 1. Obszar „Kumaki Dobrej” (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) obok planowanej spalarni śmieci

Podstawą Natura 2000 jest wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo, dlatego warto przypomnieć, że w bardzo bliskiej odległości od planowanej przez firmę Fortum spalarni śmieci EC OdNova znajduje się taki obszar, czyli Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Kumaki Dobrej” (PLH020078) co przedstawiono na Ryc. 1.

Fot. 1. Kumak nizinny (Bombina bombina) – autor zdjęcia: Tomasz Skorupka

Warto przypomnieć, że na sąsiednim obszarze planowanej spalarni śmieci oprócz kumaka nizinnego (Fot. 1 i Fot. 2) występują bogate oraz liczne populacje innych płazów, jak również stare dęby ze stanowiskami takich chrząszczy jak pachnica dębowa czy kozioróg dębosz.

Fot. 2. Kumak nizinny (Bombina bombina) – autor zdjęcia: Tomasz Skorupka

Pamiętajmy, że tak bliska lokalizacja ogromnej spalarni śmieci jest zagrożeniem nie tylko dla zdrowia i życia ludzi, ale również flory i fauny oraz całego środowiska.

Źródła:

Dziękujemy p. Tomaszowi Skorupce za zgodę na umieszczenie jego zdjęć kumaka nizinnego

Audycja w Radio Wrocław na temat spalarni śmieci (19.05.2021)

Dnia 19.05.2021 o godz. 20:00 w Radio Wrocław miała miejsce audycja poświęcona ogromnej spalarni śmieci, która według planów inwestora ma być usytuowana tuż przy północnej granicy Wrocławia. Gośćmi audycji „Wieczór zDolnego Śląska” byli prezes zarządu Fortum Heat and Power Polska oraz dwóch członków naszego stowarzyszenia (profesor oraz mecenas).

W audycji słuchacze mogli usłyszeć jak  mają się deklaracje międzynarodowego koncernu o nieszkodliwości spalarni w konfrontacji z twardą rzeczywistością i realiami.

Inwestycja jest zagrożeniem dla ludzi, zwierząt, upraw rolnych, sadowniczych oraz całego środowiska. W Europie i całym cywilizowanym świecie odchodzi się od tego typu inwestycji. Wbrew temu co mówią przedstawiciele firmy emisja substancji niebezpiecznych i rakotwórczych z 80-metrowego komina dokłada niepotrzebne i dodatkowe ryzyko dla mieszkańców całego Wrocławia oraz okolicznych miejscowości.

Proszę wyrobić sobie własne zdanie i posłuchać audycji Radia Wrocław, która znajduje się na stronie: https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/108247/Wieczor-z-Dolnego-Slaska-1

Link do zdalnego „spotkania” inwestora spalarni (17.05.2021 o godz. 17:00) oraz inne materiały dotyczące sprawy

Inwestor ogromnej spalarni śmieci ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych. Sprawa budowy spalarni ujrzała światło dzienne 12.05.2021 dzięki artykułowi w „Gazecie Wrocławskiej” (https://gazetawroclawska.pl/nowa-elektrocieplownia-pod-wroclawiem-ma-spalac-smieci/ar/c1-15607743).  Już na drugi dzień 13.05.2021 odbyło się pierwsze zdalne spotkanie na YouTube, gdzie mieszkańcy nie mogli wejść w bezpośrednią interakcję, mogli tylko zadawać pytania na czacie. Wrażenia po tym „spotkaniu” opisane są w naszym wpisie z dnia 14.05.2021. W tym samym dniu (tj. 14.04.2021) odbyły się podobnie wyglądające monologi.

Dzisiaj (17.05.2021) o godzinie 17:00 będzie miało miejsce trzecie takie spotkanie pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=un1Wf9uzrik  

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa i zadawania pytań.

W dniu 15.05.2021 w Gazecie Wrocławskiej ukazał się drugi artykuł w tej bulwersującej sprawie. O sprawie wypowiadał się tam m.in. członek zarządu naszego stowarzyszenia. Z treścią artykułu można zapoznać się poniżej: https://gazetawroclawska.pl/wroclawianie-chca-zablokowac-budowe-elektrocieplowni-fortum-koncern-odpowiada/ar/c1-15614023

W dniu dzisiejszym (tj. 17.05.2021) ukazała się nasza lokalna gazeta „Pawłowice”, która prawie w całości poświęcona jest tej przykrej sprawie. Wersja papierowa w najbliższym czasie będzie roznoszona do domów, natomiast wersję w PDF można ściągnąć tutaj: Pawlowice nr 142(lr)

Poniżej podajemy też wybrane linki dotyczące spalarni śmieci i ich wpływu na środowisko i zdrowie człowieka. W krajach cywilizowanych odchodzi się od tego typu inwestycji.

https://instytutsprawobywatelskich.pl/stanowcze-nie-dla-budowania-spalarni-smieci/

https://instytutsprawobywatelskich.pl/ukryte-emisje-historia-holenderskiej-spalarni/

http://www.rakpluca.org.pl/koniec-finansowania-spalarni-odpadow/

 

Podsumowanie spotkania w Ramiszowie w dniu 15-05-2021

Poniższy tekst został przygotowany przez lokalne środowisko. Dziękujemy za możliwość udostępnienia poniższego podsumowania oraz zdjęć.

1. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem dotychczas uzyskanych informacji dotyczących:

1a. toku procedury ws. wydania decyzji środowiskowej toczących się w Urzędzie Gminy Wisznia Mała:

– nie zostało jeszcze wydane postanowienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej,

– po wydaniu decyzji środowiskowej zostaniemy powiadomieni o rozpoczęciu konsultacji wymaganych prawem,

1b. możliwego złamania prawa w związku z uchwaleniem mpzp Biskupice II,

1c. prelekcji przedstawicieli firmy Fortum na kanale YT, które w rzeczywistości były spotkaniami informacyjnymi i z konsultacjami nie miały wiele wspólnego (na pewno nie z tymi wymaganymi procedurą administracyjną),

1d. stanowiska Wójta gminy Długołęka ws. lokalizacji inwestycji 50 m obok obrębu Ramiszów, Gmina Długołęka. Wójt podtrzymuje swoją postawę zawartą w opiniach ws. planu MPZP Biskupice II tj. podtrzymuje negatywne stanowisko ws. lokalizacji tej inwestycji na działkach graniczących z obrębem Ramiszów.

2. Następnie prowadząca spotkanie Sołtys wsi Ramiszów zapoznała zgromadzonych z treścią petycji do Wójta Gminy Długołęka ws. podjęcia przez niego i podległy mu urząd działań zmierzających do zablokowania inwestycji na dz.1/17, 1/18, 1/19 obręb Biskupice, Gmina Wisznia Mała. Zgromadzeni przystąpili do podpisywania petycji – na zebraniu udało się podpisać 260 osobom.

W międzyczasie podpisywana była petycja do Prezydenta M. Wrocławia Jacka Sutryka.

3. Następnie głos przekazano:

3a. Joannie Janusz, radnej Gminy Długołęka, która w imieniu radnych poinformowała o krokach podjętych przez radnych klubu “Bliżej Ludzi” którzy wystąpili do Wójta Gminy Wisznia Mała o udostępnienie w trybie informacji publicznej informacji,

– o pełnej dokumentacji związanej z planowaną inwestycją,

– wniosku o zmianę mpzp Biskupice II,

– informacji kiedy planowane są konsultacje firmy Fortum Power and Heat Polska Sp.z o.o. ws. przekazania pełnych planów inwestycyjnych odnośnie tej instalacji,

3b. Radosławowi Gawlikowi, mieszkańcowi Pruszowic, wieloletniemu działaczowi proekologicznym. Pan Radosław wskazał m.in., iż inwestycja elektrociepłowni – spalarni nie ma nic wspólnego z polityką odpadową UE. Zadeklarował również przystąpienie co najmniej 1 organizacji ekologicznej do postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej,

3c. Osobom, które podjęły się już pierwszej analizy raportu oddziaływania na środowisko p. Żurkowi i p. Lajnert,

3d. Pani Ewie Rozkosz, która poinformowała o kontaktach z mediami ws. naszego sprzeciwu dotyczącego lokalizacji tej inwestycji.

4. Mocny skład przedstawicieli zawodów prawniczych podjął pierwsze analizy przyszłych działań.

5. W toku spotkania padły wnioski o:

– powołanie komisji w ramach urzędu Gminy Długołęka, która posiadając odpowiednie środki będzie mogła wynająć specjalistów, którzy udzielą nam pomocy (w tym prawnej),

– zbiórki środków finansowych na pokrycie kosztów obsługi prawnej, przygotowania plakatów i banerów,

– powołania stowarzyszenia dedykowanego naszemu działaniu,

– podjęcie działań zmierzających do pokazania prawdziwego oblicza lokalizacji inwestycji przez Forum, czyli odkłamywanie dotychczas przygotowanych i opublikowanych filmów, które wskazują jak fantastyczna to lokalizacja, z dala od zabudowań mieszkalnych.

6. Ustalono, że w niedzielę w dniu 30.05.2021 odbędzie się spotkanie merytoryczne: zapraszamy prawników, specjalistów ds. ochrony środowiska, inżynierów, specjalistów ds. mediów.

 

 

 

Treść petycji mieszkańców Wrocławia i okolic do Prezydenta Wrocławia przeciwko budowie spalarni

Mieszkańcy Wrocławia i okolic przygotowali petycję do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka przeciwko budowie ogromnej spalarni śmieci umiejscowionej przy północno-wschodniej granicy Wrocławia. Poniżej przedstawiamy treść tej petycji, która znajduje się również jako załącznik w PDF z pustym formularzem do składania podpisów. Proszę pamiętać, aby po wydrukowaniu listy nie numerować jej (LP), gdyż będziemy te kartki łączyć i wtedy wpiszemy numery. Podpisane listy można składać w Radzie Osiedla Pawłowice lub do skrzynki pocztowej naszego stowarzyszenia.

Petycja do pobrania z listą w PDF: sprzeciw-pawlowice

 

Treść petycji:

Wrocław, 14.05.2021 r.

Niżej podpisani Mieszkańcy Wrocławia i okolic

Pan Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia

Dotyczy: sprzeciwu wobec budowy spalarni śmieci przy węźle Psie Pole (na granicy Gminy)

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się z apelem i uprzejmą prośbą o wsparcie nas, Mieszkańców, poprzez niedopuszczenie do realizacji zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego budowy spalarni śmieci, której lokalizacja planowana jest na terenie węzła Psie Pole AOW.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tematem, o którym dowiedzieliśmy się dopiero w dniu wczorajszym z mediów. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zaproponowana przez Inwestora formuła spotkania YouTube wyklucza znaczną część mieszkańców, którzy z powodu wieku albo braku dostępności infrastruktury informatycznej nie będą mogli w nim uczestniczyć, a sama forma kanału YouTube zupełnie nie daje możliwości pełnej interakcji uczestników dyskusji. Tak potężne i uciążliwe inwestycje powinny być w szczególności omawiane z szeroką grupą zainteresowanych i poprzedzone wieloma spotkaniami, które dadzą możliwość wypowiedzi mieszkańcom.

Mając na uwadze troskę o dobra wspólne, atrakcyjność mieszkaniową i turystyczną miasta oraz okolicy, zdrowie jak i czyste środowisko, zdecydowanie sprzeciwiamy się koncepcji budowy spalarni śmieci w proponowanej lokalizacji – przy wjeździe do miasta u zbiegu dróg S8 i DK98, w sąsiedztwie od lat istniejących osiedli mieszkaniowych Wrocławia i gminy Długołęka, które doceniane są przez obecnych mieszkańców jak i planowane przez obydwie gminy do dalszego rozwoju w tym kierunku.

Pragniemy zauważyć, że już na chwilę obecną mierzymy się ze wzmożonym ruchem pojazdów, hałasem i zanieczyszczeniem powietrza, a dopuszczenie do realizacji planowanej inwestycji spotęguje tylko dalsze problemy.
Nie chcemy pogorszenia się jakości naszych osiedli, które od lat się rozwijały w harmonii z otoczeniem, a teraz w ich sąsiedztwie planuje się wprowadzenie inwestycji uciążliwej pod wieloma względami i potencjalnie niebezpiecznej dla cennego w tym rejonie środowiska przyrodniczego jak i dla mieszkańców.

Należy podkreślić, że w zakresie funkcji, formy czy skali przedsięwzięcia będzie to całkowicie obcy element w tym rejonie, budzący obawy społeczne.
Wrocław w ostatnim czasie aktywnie uczestniczy w działaniach antysmogowych, jakość powietrza powoli się poprawia, mamy także świadomość, że gospodarowanie odpadami musi być rozwiązane – jednak dlaczego kosztem pobliskich osiedli? Chcemy podziwiać naturę, w którą od lat są wkomponowane nasze osiedla, a nie kominy spalarni! Instalacje oczyszczania spalin przyczyniają się redukcji emisji zanieczyszczeń, ale nie eliminują ich całkowicie. Nie mówiąc o awariach, które przytrafiają się nawet w najnowocześniejszych instalacjach i obiektach przemysłowych. Potencjalnie powstałe zanieczyszczenia mogą objąć Wrocław jak i gminy sąsiednie.
Nie chcemy również kilkuset dodatkowych samochodów ciężarowych dziennie, które zwiększą ruch, hałas, emisję zanieczyszczeń, ograniczą bezpieczeństwo na drogach i spowodują odór w okolicy planowanej spalarni śmieci.

Należy również wziąć pod uwagę, że lokalizację planowanej spalarni nie należy tylko rozpatrywać biorąc pod uwagę jedynie odległości od istniejących zabudowań. To także praktycznie bezpośrednie sąsiedztwo dopiero rozwijających się części osiedli mieszkaniowych, które były od lat świadomie zaplanowane w tym rejonie, ze względu na atrakcyjny rejon do zamieszkania, co potwierdzają obowiązujące dokumenty gminne. Z tego względu należy wziąć pod uwagę fakt, że planowane przedsięwzięcie będzie miało wpływ na wartość domów i gruntów w tym rejonie i realne jej obniżenie.

Pragniemy również zauważyć, że obecne podejście Unii Europejskiej wyraźnie pokazuje kierunek na przyszłość dla państw członkowskich związany choćby z Europejskim Zielonym Ładem i finansowaniem inwestycji, gdzie wskazuje się odejście od spalarni odpadów, a ukierunkowanie na inwestycje związane z recyklingiem, wtórnym zagospodarowywaniem i wykorzystywaniem odpadów oraz przede wszystkim ograniczaniem ich ilości. Ten trend został już zapoczątkowany w 2015 r. Planem działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie wskazano, że sposób, w jaki zbieramy odpady i nimi gospodarujemy może prowadzić do wysokich wskaźników recyklingu i sprawić, że cenne materiały będą trafiały z powrotem do gospodarki, lub może skutkować niewydajnym systemem, w którym większość nadających się do recyklingu odpadów trafia na składowiska lub do spalarni, co może mieć szkodliwe skutki dla środowiska i powodować znaczne straty gospodarcze. W ostatnim czasie ten trend ku recyklingowi i ponownemu zagospodarowaniu tylko się jeszcze bardziej wzmacnia.

Z tego względu uważamy, że samorządy i my jako mieszkańcy powinniśmy stawiać przede wszystkim na selektywną zbiórkę u źródła, recykling materiałowy i kompostowanie. Przykładowo w Europie jest kilkaset gmin, które udowodniły, że recyklingowi może być poddanych ponad 80% odpadów. Spalarnie odpadów, mimo nowoczesnych technologii, emitują do powietrza rakotwórcze substancje (dioksyny i furany), metale ciężkie oraz dwutlenek węgla. Zagrożone jest zdrowie nasze i naszych dzieci.

Przypominamy deklaracje władz Miasta Wrocław z 2017 roku, która wybrzmiewała jasno: we Wrocławiu i okolicach spalarni nie będzie. Mamy nadzieję że Pan Prezydent podtrzymuje te deklaracje i nie dopuści do budowy spalarni w tak cennej przyrodniczo i urbanistycznie okolicy.

Apelujemy o niebudowanie wielopaliwowej elektrociepłowni!
Wprowadzenie wyżej wymienionej inwestycji, określonej jako mogącej zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w przedmiotowej lokalizacji na granicy gmin Wrocław, Długołęka i Wisznia Mała oraz jej docelowe funkcjonowanie w znaczący sposób odbije się szczególnie na jakości naszego życia, obniży wartość nieruchomości mieszkalnych, a także naruszy dobro wspólne jakim jest zielone i rozwijające się harmonijnie miejsce do zamieszkania. Nasze obawy dotyczą zarówno kwestii zdrowotnych, środowiskowych, bezpieczeństwa obszarów cennych przyrodniczo, problemów społecznych oraz uciążliwości komunikacyjnych.

Wierzymy także, że tak silny głos mieszkańców będzie wysłuchany i wzięty pod uwagę.

Panie Prezydencie liczymy na Pana wsparcie i czynną pomoc w zablokowaniu planowanej budowy spalarni!

Z poważaniem,
Niżej podpisani Mieszkańcy Wrocławia i okolic

Załączniki:
Załącznik nr 1: Lista z podpisami mieszkańców Wrocławia i okolic

 

 

Refleksje po 1. tzw. konsultacjach on-line (z 13.05.2021) na temat planowanej budowy spalarni

Poniższy tekst przygotowany został przez członków stowarzyszenia „Nasze Pawłowice i Ramiszów”

Firma Fortum Polska w porozumieniu z władzami Wrocławia i Wiszni Małej planuje budowę elektrociepłowni zasilanej odpadami w bardzo bliskiej odległości od wrocławskich Pawłowic.

Odpady wytwarzane są na terenie Wrocławia, a roczne plany przetworzenia osiągają zawrotny poziom niemal 200 tysięcy ton.

Elektrociepłownia należy do przedsięwzięć znacząco negatywnie wpływających na środowisko, mimo tego zlokalizowana będzie w odległości ok. 100 m od terenów mieszkaniowych Ramiszowa (patrz: załączone mapki).

Aby umożliwić taką lokalizację, gmina Wisznia Mała musiała przeprowadzić zmianę planu miejscowego, dodając zapis o możliwości lokalizacji obiektów mogących negatywnie wpływać na środowisko.

Zmianie planu sprzeciwiały się władze gminy Długołęka, na której terenie leży Ramiszów, wystawiając negatywna opinię do wniosku.

Jednak mimo sprzeciwu Długołęki, Gmina Wisznia Mała przeprowadziła zmianę planu w listopadzie 2020 r., nie licząc się w ogóle z mieszkańcami sąsiedniej gminy.

Mieszkańcy okolic dowiedzieli się o planach Fortum dopiero 12.05.2021 z artykułu opublikowanego w Gazecie Wrocławskiej, a kolejnego dnia firma Fortum wyznaczyła spotkanie o charakterze informacyjnym na platformie YouTube. Była możliwość zadania pytania jedynie w formie pisemnej, nie było możliwości zabrania głosu.

Przedstawiciele porozumienia gmin i firmy Fortum przedstawili prezentację o charakterze propagandowym, a odnosząc się do zadanych pytań trudno było oprzeć się wrażeniu wrażeniu, że nikt z prelegentów nie widział na żywo terenu, na temat którego się wypowiada.

Przedstawiciele firmy Fortum wprost kpili z mieszkańców, próbując zaprzeczyć prawdziwym odległościom planowanej spalarni od działek budowlanych, mimo przedstawionego przez nas planu miejscowego Ramiszowa. Na obawy związane z przewidywanym spadkiem cen naszych nieruchomości, odpowiedzieli o rzekomym wzroście cen w przypadku istniejących spalarni.

Cały czas próbowano postawić mieszkańców Pawłowic i Ramiszowa w szeregu z nieświadomymi potrzeby ochrony środowiska użytkownikami pieców „kopciuchów”, pomijając całkowicie fakt, że nasze domy w większości zasilane są gazem ziemnym lub ekologicznymi pompami ciepła korzystającymi z ogniw fotowoltaicznych.

Nie potrafiono podać powodu wyboru tej konkretnie lokalizacji spalarni, dowiedzieliśmy się jednak, że prawdopodobnym powodem jest mniejszy opór społeczny niż w przypadku oprotestowanej lokalizacji przy ul. Obornickiej. Należy przypomnieć, ze w 2017 r. protesty społeczne doprowadziły do zaniechania planów budowy podobnej elektrociepłowni przy ul. Obornickiej i deklaracji Prezydenta Wrocławia o zarzuceniu podobnych pomysłów na gospodarkę odpadami.

Poniżej oświadczenie dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Wrocławia:

Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji dotyczących budowy spalarni śmieci we Wrocławiu.

„W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami w sprawie domniemanej budowy spalarni śmieci we Wrocławiu oświadczam, że w planach miejskich nie było i nie ma budowy takich instalacji. Zapewniam też, że PREZYDENT RAFAŁ DUTKIEWICZ NIGDY NIE WYRAŻAŁ I NIE WYRAZI ZGODY NA POWSTANIE SPALARNI ŚMIECI WE WROCŁAWIU.

Plany prywatnej firmy Fortum, o których w ostatnim czasie donoszą media, pierwotnie dotyczyły budowy przy ul. Obornickiej elektrociepłowni opalanej gazem. Następnie jednak, o czym nie byliśmy informowani, Fortum zwróciło się o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy elektrociepłowni wielopaliwowej, gdzie może być również spalane paliwo z odpadów. Jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia postępowania administracyjnego (łącznie z przeprowadzeniem konsultacji).

Jednak uspokajam i raz jeszcze podkreślam, że zatwierdzony przez Prezydenta program energetyczny miasta oraz wieloletnia strategia gospodarki odpadami nie przewidują w naszym mieście budowy spalarni śmieci, czy też elektrociepłowni opalanej paliwem pochodzącym z odpadów.  Mówiąc wprost: nie jesteśmy zainteresowani takimi instalacjami.

Na koniec.

Apeluję do wrocławskich działaczy Prawa i Sprawiedliwości, a w szczególności do Pani poseł Mirosławy Stachowiak – Różeckiej i Pana radnego Marcina Krzyżanowskiego, aby nie wykorzystywali obaw mieszkańców dla własnych celów politycznych. Prowadzenie kampanii wyborczej, opartej na strachu, wywołanym nieprawdziwymi informacjami, jest nieprzyzwoite.

Marcin Garcarz
Dyrektor Departamentu Prezydenta Wrocławia”

 

Niestety obecny Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk nie prowadzi dialogu w tak niepokojącej dla mieszkańców  powierzonego mu miasta sprawie, łamie jednocześnie umowę społeczną zawartą w przytoczonej powyżej deklaracji Prezydenta Wrocławia z 2017 r. Nasze posty  są usuwane z oficjalnej strony Jacka Sutryka na Facebook’u, nasze konta blokowane.

Podkreślamy jednoznacznie – mieszkańcy północnych rejonów Wrocławia i ościennych gmin są świadomymi obywatelami, wierzącymi w konieczność zrównoważonego rozwoju.

Nie pozwolimy jednak na nieprzemyślane lokalizowanie przedsięwzięcia znacząco negatywnie wpływającego na środowisko pod oknami naszych domów.

Nic o nas bez nas.

 

Druk sprzeciwu wobec budowy spalarni

Poniżej można pobrać, wydrukować i zebrać podpisy osób, które sprzeciwiają się budowie spalarni śmieci w okolicach Ramiszowa i Wrocławia-Pawłowic. NIE WYPEŁNIAMY LICZB PORZĄDKOWYCH (LP).

Druk jest do pobrania tutaj: podpisy_spalarnia 

Wypełnione druki można dostarczyć do stowarzyszenia (wrzucić do skrzynki pocztowej) lub umówić się na ich odbiór.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC!